Scroll Top
ul. Emilii Gierczak 43, 78-100 Kołobrzeg

MEDIACJA - CZYM JEST?

MEDIACJA - to alternatywny wobec sądu sposób rozwiązywania konfliktów. W trakcie mediacji strony sporu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora podejmują rozmowy i próbę osiągnięcia porozumienia. Mediacja to nie terapia, a mediator nie jest sędzią (nie rozstrzyga sporu).

PODSTAWOWE ZASADY MEDIACJI

 • DOBROWOLNOŚĆ
  każda strona samodzielnie podejmuje decyzję, czy przystąpić do mediacji i w każdym momencie może z niej zrezygnować
 • BEZSTRONNOŚĆ I NEUTRALNOŚĆ
  mediator nie reprezentuje żadnej ze stron i nie jest związany z przedmiotem sporu
 • POUFNOŚĆ
  mediacja nie jest jawna, spotkania nie są nagrywane, mediator nie może być świadkiem co do okoliczności,o których dowiedział się w toku mediacji
 • ELASTYCZNOŚĆ
  formalności w mediacji ograniczone są do minimum, strony decydują o rodzaju spotkań, czasie ich trwania oraz sposobie zakończenia sporu

W JAKICH SPRAWACH KORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

 • o zapłatę
 • podział majątku
 • dział spadku
 • spory sąsiedzkie
 • kontakty z dziećmi / wnukami
 • alimenty
 • warunki rozwodu/separacji
 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej
 • miejsce pobytu dziecka
 • o zapłatę
 • nienależyte wykonanie umowy
 • kary umowne
 • roszczenia z prac budowlanych
 • o wynagrodzenie
 • o zadośćuczynienie
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowanie
 • jako podejrzany/oskarżony
 • jako pokrzywdzony
 • jako obwiniony

JAK ROZPOCZĄĆ MEDIACJĘ SĄDOWĄ?

Sąd może podjąć decyzję o skierowaniu danej sprawy do mediacji. Po upływie 7 dni od doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediację uznaje się za wszczętą.

Strony wspólnie lub samodzielnie mogą zaproponować, aby sprawa została skierowana do mediacji.
Strony mogą skontaktować się bezpośrednio z mediatorem lub złożyć wniosek do sądu (jeżeli w sprawie toczy się postępowanie sądowe).

Wniosek taki o przykładowej treści:
„Wnoszę o skierowanie sprawy oznaczonej sygn. akt … do postępowania mediacyjnego”
składa się na piśmie lub ustnie do protokołu podczas rozprawy.

JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE?

 1. Sprawa trafia do mediatora.
 2. Mediator kontaktuje się ze stronami (ustala termin, sposób prowadzenia mediacji i liczbę uczestników).
 3. Spotkanie w biurze mediatora (wspólne lub na osobności) / spotkanie online.
 4. Rozmowa i próba osiągnięcia porozumienia.
 5. Projekt ugody mediacyjnej.
 6. Podpisanie ugody.
 7. Zatwierdzenie ugody przez sąd (bezpłatne).

UGODA

Ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej, co oznacza, że w razie jej niewykonania może stanowić tytuł wykonawczy i podstawę wszczęcia egzekucji przez komornika.

Koszty

W postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych, wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł (w sumie nie więcej niż 450 złotych).
Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł).

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) w sprawach karnych i wykroczeniowych ponosi Skarb Państwa.

Kim Jestem?

Eider Natasza

Moje kwalifikacje

Materiały do pobrania